Gemeente Haarlem zet essentiële ketenpartner buiten spel

by admin on 13/02/2011

logo_haarlem

Met grote bezorgdheid heb ik de bezuinigingsplannen voor gesubsidieerde organisaties van de gemeente Haarlem doorgelezen. Dat er van deze organisaties ook een offer gevraagd wordt zal ik niet ter discussie stellen. Maar als dit resulteert in het volledig buiten spel zetten van een belangrijke ketenpartner, dan kan ik niet anders doen dan duidelijke maken, dat hier een verkeerde beslissing genomen gaat worden. Ik heb het dan over het volledig afbouwen van de subsidierelatie met Net-Werk vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland (verder genoemd als Net-Werk).

Als voormalig projectmanager van de vrijwilligerscentrale Amstelveen ben ik al lange tijd trots op mijn gemeente, omdat daar een organisatie als Net-Werk bestaat, al jaren mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Haarlem zelf. Bij de vrijwilligerscentrale heb ik moeten constateren, dat heel veel vacatures betrekking hebben op vrijwilligersfuncties in zorg en welzijn. Deze vacatures verdienen, gezien de rol die ze in de samenleving hebben, specifieke aandacht. Een vrijwilliger in zorg en welzijn draagt  wezenlijk bij aan het welzijn van een cliënt of groep cliënten en heeft niet zelden een besparende werking op de inzet van professionele zorg-en hulpverlening.
Als projectmanager van een vrijwilligerscentrale moet de aandacht ook over domeinen als cultuur, milieu, groen, onderwijs, sport en participatie verdeeld worden. 2 tot 4 keer per jaar een bijeenkomst voor vrijwilligerscoördinatoren in de zorg organiseren is dan het meest haalbare. Een intensievere ondersteuning zou welkom zijn, maar is meestal niet haalbaar. Jaloers was ik daarom op de situatie in Haarlem. Wat had ik in Amstelveen graag samengewerkt met een organisatie als Net-Werk.

Net-Werk is een organisatie die zich hard maakt voor het vrijwilligerswerk in ZORG en WELZIJN. Dit domein, zal door huidige ontwikkelingen binnen de WMO alleen nog maar in belangrijkheid  toenemen. Vergrijzing en nog meer overheveling van taken vanuit de AWBZ vraagt straks om meer samenwerking tussen gemeente, vrijwilligerswerk en organisaties. Een organisatie, die zich integraal en permanent inzet, om die samenwerking te stimuleren en ondersteunen, past in die ontwikkeling. Landelijk gebeurt dat ook via het netwerk Zorg Beter met vrijwilligers.

Zonde zou het zijn om een opgebouwd netwerk met een onderlinge samenhang en veel expertise af te bouwen in een tijd dat die samenwerking en expertise juist heel hard nodig zijn. De ontwikkelingen pleiten eerder voor een versterking van dit netwerk. Ik krijg sterk het gevoel dat hier een vorm van kapitaalvernietiging gaat plaatsvinden en begrijp niet op welke mogelijke onderbouwing het besluit van het ambtelijk apparaat gestalte heeft gekregen – alle maatschappelijke ontwikkelingen spreken dit besluit tegen.

Net-Werk VrijwilligershulpEen korte gang langs de websites – een belangrijk informatiekanaal tegenwoordig – van de beide organisaties laat zien dat er voor de specifieke groep van zorg-en welzijnsvrijwilligers op de website van de vrijwilligerscentrale weinig plek is. Op de website van Net-Werk staat deze vorm van vrijwilligerswerk centraal. En over vormgeving valt te twisten, maar ik ben van mening, dat de presentatie van Net-Werk er professioneler uitziet dan die van de vrijwilligerscentrale. Bovendien zet Net-Werk via het projekt www.jijbedankt.nl nieuwe middelen in als Twitter, LinkedIn en Facebook. Een eigentijdse benadering, die bij de vrijwilligerscentrale nog niet terug te vinden is. Als we het dus hebben over vernieuwing en innovatie heVWC_haarlemeft de gemeente in Net-Werk een sterkere partner dan de vrijwilligerscentrale zich tot nu toe toont.

Mij besluipt het gevoel, dat keuzes hier vooral gemaakt worden op basis van goede relaties met het gemeentelijk apparaat en niet op kwaliteit van de organisatie. Ik weet dat Net-Werk sterker inzet op haar relatie met partnerorganisaties dan op die met het gemeentelijk apparaat. Ook weet ik dat Net-Werk soms kritisch is op gemeentelijk beleid – kritiek die voortkomt uit belangenbehartiging. Dat mag vanzelfsprekend geen maatstaf worden voor een beoordeling van de subsidie.

Vreemder wordt het als ik ook nog de Nota “Plan van aanpak versterken van het vrijwilligerswerk”, die afgelopen december is vastgesteld, er op nasla. In dit document is sprake van een begeleidingsgroep onder regie van de gemeente waarin Net-Werk als gelijkwaardig gesprekspartner mede vorm heeft gegeven aan het plan van aanpak. Net-Werk wordt zelfs letterlijk een aantal keren aangehaald als samenwerkingspartner.
In de nota wordt er in de reactie van de WMOraad gesproken over Net-Werk als een groot goed, dat door het college onderschreven wordt omdat zij Net-Werk als een logische partner zien bij het ontwikkelen van de Vrijwilligersacademie. Vreemd dat waarschijnlijk dezelfde ambtenaren nu voorstellen om op termijn de subsidierelatie met deze organisatie te beëindigen. Op deze manier toont de gemeente zich geen betrouwbare gesprekspartner, mede omdat ik mij niet aan de aandacht kan onttrekken, dat er in de periode van het vaststellen van die nota ook nagedacht werd over de komende bezuinigingen. In de nota krijgt de samenwerkingsrelatie van Net-Werk met andere partners in de stad een volwaardige en bruikbare plek om vervolgens in de bezuinigingen volledig buiten werking gesteld te worden. Een weinig consistent beleid dus als het gaat om het VERSTERKEN van het vrijwilligerswerk.

{ 4 comments… read them below or add one }

Edo Paardekooper Overman februari 14, 2011 om 15:37

Je hebt helemaal gelijk Erik. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken!

truus boerma maart 3, 2011 om 15:54

Ik schaar mij achter je standpunt. Ook ik heb het Netwerk leren kennen als een waardevolle en noodzakelijke schakel tussen al die organisaties die in de zorgsector met vrijwilligers werken. De Vrijwilligerscentrale kan dit niet allemaal behappen, dat is ook niet zo gek, de zorg is een speciale tak van sport.

Truus Boerma

Remko Trompetter april 7, 2011 om 18:03

Met bovenstaande kan ik het niet anders dan eens zijn. De bezuinigingsvoorstellen die er nu liggen lijken op zijn minst niet goed doordacht en zal een domino-effect hebben op de hele Haarlemse welzijnssector. Dat het anders moet en slimmer is evident, maar die slimmigheid ontbreekt juist. Zoals ook bij de voormalig ID-banen. (zie: http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100002276450433)

Remko Trompetter april 7, 2011 om 18:17

De link komt niet goed over. Dit is de goede: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002276450433

En we doen ons best!

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: